Nákupní košík

Košík je prázdný

Obchodní podmínky platné a účinné od 22.6.2017

I. Základní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.koupelnypegas.cz (dále jen „e-shop“) a upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost SIHERA s.r.o., IČ 03236099, DIČ CZ03236099, se sídlem Gorkého 126/3, 796 07 Držovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 84143 jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „kupující“).

1.2 Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

1.3 Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

1.4 Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely OP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v OP pro podnikatele.

1.5 Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito OP, že jim rozumí, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě zaslání objednávky.  

1.6 Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, atd. prodávajícího nebo smluvních partnerů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

1.7 Tyto obchodní podmínky jsou přístupné na webových stránkách www.koupelnypegas.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Kopii OP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

2.1 Kupující výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Tyto náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby kupujícího (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího). Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky vyjma nákladů na zaslání zboží kupujícímu a nákladů, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti s úhradou kupní ceny platební kartou.

2.2 Prodávající požaduje úhradu celé kupní ceny včetně všech nákladů před převzetím zboží kupujícím. Kupující je povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, kde to bude výslovně ujednáno.

2.3 Cena veškerého zboží nabízeného na e-shopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících, s výjimkou nákladů na dodání zboží nebo služby, které jsou uváděny samostatně a liší se podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, a rovněž s výjimkou poplatků spojených s úhradou kupní ceny platební kartou. Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v e-shopu prodávajícího.

2.4 Prodávající prostřednictvím e-shopu neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou ani smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění. 

2.5 V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

2.6 Spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1834 NOZ povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

2.7 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

III. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Objednávku může kupující vytvořit pomocí formuláře na stránkách e-shopu. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře kupující nejprve vybere zboží, které chce zakoupit. Kupující zvolí požadované množství zboží, způsob dopravy, způsob platby a své identifikační údaje. Identifikačními údaji kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení, případně obchodní firma, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak e-mailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa.

3.2 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat.“

3.3 Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito OP seznámil a že s nimi souhlasí. Na tyto OP je kupující před vlastním uskutečněním objednávky dostatečným způsobem upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3.4 Není-li výslovně uvedeno jinak, veškeré fotografie u zboží nabízeného prostřednictvím e-shopu prodávajícího jsou pouze ilustrační. Rozhodující jsou vlastnosti zboží uvedené v jeho popisu.

3.5 Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. O tom kupujícího bez zbytečného odkladu vyrozumí. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo jinak vrácena na jeho adresu.

3.6 Objednávky přes e-shop je možno činit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci prodávající nenese odpovědnost za případné škody.

3.7 Obdržení objednávky a uzavření kupní smlouvy prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem zaslaným na e-mail zadaný kupujícím.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1 Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt k němu vlastnické právo, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

4.2 Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží. Kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.

4.3 Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části nebo jakéhokoli jiného dluhu z kupní smlouvy je kupující v souladu s ustanovením § 1970 NOZ povinen uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do zaplacení. Nárok prodávajícího na náhradu škody tím není dotčen.

4.4 Má-li prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží kupujícímu - podnikateli v souladu s ustanovením § 2090 odst. 1 NOZ předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

4.5 Má-li prodávající věc odeslat kupujícímu - spotřebiteli, který určil dopravce, aniž mu tento byl prodávajícím nabídnut, odevzdá prodávající zboží kupujícímu - spotřebiteli v souladu s ustanovením § 2090 odst. 2 NOZ předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. V ostatních případech kupujícímu – spotřebiteli prodávající zboží odevzdá, až mu je předá dopravce.

4.6 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující podle ustanovení § 2159 NOZ povinen převzít zboží při jeho dodání. O termínu dodání zboží je kupující předem informován. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.7 Prodávající odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení.

4.8 Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí prodávající zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající zboží pro přepravu.

4.9 Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné. Jestliže uvede kupující nesprávné údaje, odpovídá za škodu z toho vzniklou.

4.10 S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si prodávající vyhrazuje právo dodat zboží kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 20.000,- Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, prodávající provede expedici v souladu s požadavky kupujícího stanovenými v objednávce. 

V. Přechod nebezpečí škody na věci

5.1 Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.

5.2 Předá-li prodávající dopravci zboží pro přepravu ke kupujícímu – podnikateli nebo kupujícímu spotřebiteli, který určil dopravce, aniž mu tento byl prodávajícím nabídnut, v místě určeném kupní smlouvou, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním zboží dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

5.3 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat

a)   neporušenost obalů zboží,

b)  stav zboží, zejména všechny skleněné a křehké prvky

a v případě jakýchkoliv vad toto neprodleně, nejpozději však do dvou pracovních dnů, oznámit přepravci a prodávajícímu.

V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží splňovalo při převzetí všechny náležitosti dle kupní smlouvy a bylo mu předáno bez zjevných vad. Na případné pozdější reklamace zjevných vad zboží nebude brán zřetel a prodávající je zamítne.

5.4 Pokud jsou při převzetí zboží zjištěny zjevné vady, zejména vady množství, sortimentu, obsahu či označení zboží apod., je kupující povinen za přítomnosti zástupce přepravce vyhotovit záznam o zjištěných vadách a nechat si tuto skutečnost zástupcem přepravce potvrdit.

5.5 Pokud je při převzetí zboží zjištěno zjevné mechanické poškození obalu zásilky, je kupující povinen za přítomnosti zástupce přepravce zkontrolovat stav zboží a v případě jeho poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost zástupcem přepravce potvrdit.

5.6 Na základě vyhotoveného záznamu o zjištěných vadách množství, sortimentu, obsahu či označení zboží nebo o poškození zásilky, který bude prodávajícímu doručen do dvou pracovních dnů od dodání zboží kupujícímu, poskytne prodávající kupujícímu přiměřenou slevu z ceny zboží, doplní chybějící zboží nebo dodá zboží náhradní. 

5.7 Škoda na zboží vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

VI. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

6.1 V případě, že kupujícím je spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit (není-li dále uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

a)       kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b)      smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c)       smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

6.2 Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě prodávajícího formou jednostranného právního jednání (např. dopisu zaslaného poštou nebo e-mailem), a to:

  • e-mailem na adresu [email protected],
  • poštou na adresu Gorkého 126/3, 796 07 Držovice.

6.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6.4 Spotřebitel nemá v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) NOZ právo odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Za takové zboží se pro účely těchto OP považuje veškeré zboží, které se vyrábí na zakázku.

6.5 Spotřebitel dále podle ustanovení § 1837 NOZ nemůže odstoupit od smlouvy:

a)       o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

b)      o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

c)       o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

d)      o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

e)      o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

f)        o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;

g)      o dodávce novin, periodik nebo časopisů;

h)      o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;

i)        o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, prodávající zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit.

6.6 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, v souladu s ustanovením § 1831 odst. 1 NOZ zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, na adresu Gorkého 126/3, 796 07 Držovice, a to na své náklady.

6.7 Spotřebitel je povinen vrátit zboží úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. 

6.8 Pokud spotřebitel zboží prodávajícímu odesílá, je povinen opatřit je pro přepravu originálním obalem, případně způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu tak, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy. Prodávající je oprávněn převzetí zboží odmítnout, pokud zjistí podstatné porušení obalu zboží. Tuto skutečnost neprodleně oznámí přepravci a spotřebiteli. 

6.9 Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1833 NOZ odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je spotřebitel povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích. Prodávající je oprávněn započíst částku představující náhradu škody, která mu vznikla užíváním zboží v rozporu s § 1833 NOZ, na kupní cenu.

6.10 Peněžní prostředky uhrazené za zboží a náklady ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží budou spotřebiteli vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Jiný způsob vrácení je možné sjednat pouze dohodou mezi spotřebitelem a prodávajícím. Prodávající není v souladu s ustanovením § 1832 odst. 4 NOZ povinen spotřebiteli vrátit všechny vynaložené prostředky dříve, než mu spotřebitel předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.11 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, a prodávající s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí prodávajícímu v souladu s ustanovením § 1834 NOZ poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. 

6.12 V případě, že spotřebitel hodlá uplatnit stížnost, může tuto uplatnit mailem zaslaným na [email protected], příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. 

6.13 Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty považovány za bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

VII. Odpovědnost za vady

7.1 Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí NOZ, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174.  

7.2 Je-li kupujícím spotřebitel, odpovídá mu prodávající za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

a)       má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)      se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c)       zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)      je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e)      zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.   

7.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.4 V případě, že dodané zboží bude mít vadu, je kupující povinen tuto vadu či vady zboží u prodávajícího reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, u spotřebního zboží nejpozději v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak. Vady zboží je kupující povinen Prodávajícímu hodnověrným způsobem prokázat. Kupující je povinen do doby doručení zpět prodávajícímu uskladnit zboží, ohledně něhož uplatňuje vady, odděleně od ostatního zboží a nesmí se zbožím nakládat způsobem, který by mohl ztížit nebo znemožnit kontrolu reklamovaných vad prodávajícím. 

7.5 Ustanovení bodu 7.4 věta první těchto OP se nepoužije:

a)       u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

b)      na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

c)       u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím; nebo

d)      vyplývá-li to z povahy věci.

7.6 Nemá-li zboží stanovené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

7.7 Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

7.8 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

7.9 Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

7.10 Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího. Je-li v záručním listě uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující právo na opravu uplatnit u toho, kdo je určen k provedení opravy.

7.11 V případě zaslání zboží na reklamaci je kupující povinen použít buď originální obal, nebo chránit zboží před možným poškozením v průběhu přepravy jiným vhodným a přiměřeným způsobem.

7.12 Kupující sdělí prodávajícímu při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jaké právo si zvolil. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.13 Reklamace ze strany kupujícího - spotřebitele včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

7.14 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.15 Práva z vadného plnění se nevztahují zejména na případy, kdy vada nebo poškození vzniklo:  

a)       mechanickým poškozením zboží kupujícím nebo třetí osobou,

b)      prokazatelně nedovolenými zásahy do zboží, zejména, jde-li o přístroj,

c)       živelnou katastrofou,

d)      elektrickým přepětím v síti s výjimkou běžných odchylek,

e)      prokazatelně nesprávným užíváním,

f)        užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,

g)      užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,

h)      prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,

i)        prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,

j)        pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.

VIII. Záruka za jakost

8.1 Je-li sjednána záruka za jakost, zavazuje se prodávající, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.

8.2 Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Má-li zboží uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

8.3 Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost.

IX. Evidence tržeb

9.1 Podle zákona o evidenci tržeb, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

9.2 Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v papírové, či elektronické podobě zaslané e-mailem, v závislosti na zvolené metodě platby a způsobu přepravy.

X. Ochrana osobních údajů

Informace ochraně osobních údajů naleznete v samostatném dokumentu zde: https://www.koupelnypegas.cz/ochrana-osobnich-udaju

XI. Závěrečná ustanovení

11.1 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, budou řešeny výhradně podle práva České republiky příslušnými soudy České republiky.

11.2 Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce, či spor řešit on-line prostřednictvím https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. Dříve, než bude přistoupeno k výše popsanému mimosoudnímu řešení sporu, doporučuje prodávající kupujícímu využít nejprve kontaktu s prodávajícím pro vyřešení nastalé situace.

11.3 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů je rozhodný výklad smlouvy v českém jazyce. Znění OP je dostupné na stránkách www.koupelnypegas.cz a v sídle prodávajícího.

11.4 Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 22.6.2017.

Koupelny Pegas - 20 let zkušeností

V e-shopu Koupelny PEGAS naleznete pestrý sortiment koupelnového vybavení, a to praktické a elegantní sprchové kouty a sprchové boxy, vany, vodovodní baterie a mnohé další. Můžete tedy vybírat z celé řady kvalitních produktů od předních výrobců.

Proč nakoupit právě u nás? Garantujeme vám především mnohaleté zkušenosti, vynikající ceny a navíc vám vybrané zboží profesionálně zpracujeme do 3D návrhu, abyste byli v „obraze“. Následně vám jej samozřejmě přivezeme a nainstalujeme, případně si ho budete moci vyzvednout na jednom z více než 200 výdejních míst. Nakoupit u společnosti Koupelny Pegas je tedy nejen snadné, ale zároveň se vyplatí!

Více o nás